دروغگویی

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

عیب جوی

تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

ولخرجی

تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

احتکار

توسط :محمد انظر نجمی  

خاموشی

قسمت دوم توسط: محمد انظر نجمی