آموزش زبان هندی از طریق رادیو

شادروان دکتر ستیا نند جاوا، یک استاد نامدار کورس زبان هندی رادیوی برای شنوندگان عزیز ما در افغانستان تهیه نموده بود. بیایید یاد بگیریم زبان هندی از طریق زبان دری درس اوّل درس دوّم درس سوم درس چهارم د...