خطاب ماهانه صدراعظم مودی تحت برنامه من کی بات...

هم وطنان عزیزم سلام ! دوستان من امروز من درباره شخصیتی حرف خواهم زد که همه هندیان برایش احترام و محبت زیاد در قلب های شان دارند. شاید کسی در هند چنان نباشد که برایش احترام نداشته باشد. او در عمر خیلی...