خطاب ماهانه صدراعظم مودی تحت برنامه من کی بات...

مترجم و گوینده : حفیظ الدین هم وطنان عزیزم، نمسکار. از یک طرف، این روزها کشور ما از جشن باران ها مستفید می شود، از طرف دیگر، هر گوشه کشور از جشنواره ها و نمایش گاه ها تجلیل می کند و این تا جشن دیوالی...