خطاب ماهانه صدراعظم مودی تحت برنامه من کی بات...

هم وطنان عزیزم سلام ! دوستان من امروز من درباره شخصیتی حرف خواهم زد که همه هندیان برایش احترام و محبت زیاد در قلب های شان دارند. شاید کسی در هند چنان نباشد که برایش احترام نداشته باشد. او در عمر خیلی...

خطاب ماهانه صدراعظم مودی تحت برنامه من کی بات...

مترجم و گوینده : حفیظ الدین هم وطنان عزیزم، نمسکار. از یک طرف، این روزها کشور ما از جشن باران ها مستفید می شود، از طرف دیگر، هر گوشه کشور از جشنواره ها و نمایش گاه ها تجلیل می کند و این تا جشن دیوالی...