صدر اعظم نریندر مودی بزرگترین تهضت جهانی واکسیون زنی کوود ۱۹ را براه م...

صدر اعظم نریندر مودی امروز بزرگترین تهضت جهانی واکسیون زنی کوود ۱۹ را براه انداخته گفت که کمپاین واکسیون زنی کوود ۱۹ بر اصول های انسانی اساس دارد. آقای مودی پروگرام مذکور را به وسیله کنفرانس ویدیوی ب...

هند و جاپان برای تشویق همکاری در ساحه اطلاعات و تکنولوژی مخابرات یاد د...

هند و جاپان یاد داشت تفاهم برای تشویق همکاری در ساحه اطلاعات و تکنولوژی مخابرات امضا کرده‌اند. یادداشت تفاهم مذکور توسط وزیر مخابرات ، اقلام برق و تکنولوژی اطلاعات روی شکر پرساد و وزیر امور داخله و ت...

انتخابات یوگاندا ۲۰۲۱: موسیوی بر رقیبش بوبی وائین برجستی دارد...

رئیس جمهور دیرینه یوگاندا یوویری موسیوی در مسابقه انتخاباتی بعد از رای دهی روز پنجشنبه برجستگی واضح حاصل کرده است ، نتایج مقدماتی رای دهی نشان می دهند. کمسیون انتخاباتی کشور اتهامات فریبکاری در انتخا...

آمریکا قیودات تازه علیه ایران در روزهای نهای ریاست جمهوری ترامپ عاید م...

آمریکا در روز جمعه قیودات تازه علیه ایران ، چین و امارات متحده عربی برای انجام تجارت با کشور جمهوری ایران و سه شرکت ایرانی درباره گسترش اسلح جات میراثی، عاید نموده است. آنها در سری‌های اقدامات برای ا...