هند موشک سب سونک کروز بنام نربهی را آزمایش داد...

نویسنده: خبرنگار یوگوس سود مترجم: هما ددوال    هند در هفته جاری اولین موشک سب سونک کروز ساخت محلی اش ، نربهی را از سلسه آزمایشی واقع در ادیسه موفقانه آزمایش پرواز داد. نربهی موشک کروز حمله برزمین است...

بحران در سودان

نویسنده: سفیر اشوک سجّنهار مترجم: هما ددوال سودان مواجه تغییرات مزید در یک هفته گذشته شده است که از آن که در سه دهه گذشته تحت رئیس جمهور عمر البشیر که در آغاز ماه جاری بعد از چندین ماه پروتیست های عم...

بدبختی هزاره ها در پاکستان

نویسنده:دکتر زینب اختر مترجم: دی دی سوامی حمله اخیر ترورستی به کویتا که ۲۰ نفر کشته و ۴۸ مجروح قوم هزاره باقی گذاشت، یادآور وحشت ناک  وضعیت اقلیتها در پا کستان، خاصتاً در مورد کشتار وامحای هدف مند هز...

ترمیم کوریای شمالی درمیان تشنج رو به افزایش...

 نویسنده: راچیت بهارادواج مترجم : هما ددوال در پرتو تنش های روز افزون بین کوریا شمالی و آمریکا، بالخصوص بعد از مذاکرات هانوی که بدون کدام بیانیه پیش از موقع قطع کرده شدند، اولین سران ۱۴همین اسامبله ع...

اقلیتهای پاکستانی در واشنگتن اظهار اعتراض کردند...

نویسنده: دکتر اشوک بهوریا مترجم: دی دی سوامی صد ها نفر از اقلیتهای پاکستان که در ایالات متحده زندگی می کنند، در این اواخر در واشنگتن، علیه ظلم و استبداد که بروی اقلیتهای مذهبی و دیگر اقلیتها از چند د...

صدمین سالگرد کشتار همگانی جلیانوالا باغ...

نویسنده: اشوک موکرجی مترجم: محمد انظر نجمی صدمین سالگرد کشتار همگانی جلیانوالا باغ بتاریخ ۱۳ اپریل سال جاری نشان گر فرصت مهمی در تاریخ هند می باشد. در این روز، بیش از یک هزار مرد ، زن و طفل بی گناه د...

فستوال دموکراسی در هند شروع می شود

نویسنده: سنیل گاتاده مترجم: هما ددوال هند از بزرگترین تمرین دموکراتک جهانی مشاهده می کند. آن دیروز با آغاز انتخابات عمومی که بنام مادر تمام مسابقات رای دهی در ملت دارای جمعیت  بلیون نفری براه انداخته...