کنگره امریکایی: هند یک شریک منطقوی افغانستان و یک شریک دفاعی امریکا می...

یک کمیته نیرومند کنگره امریکایی گفته است که هند ، یک شریک منطقوی افغانستان و یک شریک عمده دفاعی امریکا برای کمک نمودن به کابل در امنیت مرزی افغانستان شایسته خوب می باشد. طی گزارشی مربوط قانون با اختی...

قوای تامینیه افغان یک ولسوالی جنوبی را از گروه طالبان پس گرفته اند...

قوای تامینیه افغان یک ولسوالی جنوبی را از گروه طالبان بمثابه قسمتی یک تلاش جهت تضعیف کردن گیر شورشیان بر ولایت هلمند و عقب راندن آنها از ناحیه گردا گرد مرکزش،  لشکر گاه پس گرفته اند. مامورین گفته اند...

هلاکت چهار جنگجوی گروپ دولت اسلامی توسط یک حمله طیاره بی پیلوت امریکای...

یک مامور افغان گفته است که یک حمله طیارۀ بی پیلوت امریکایی چهار جنگجوی گروپ دولت اسلامی بشمول یک قوماندان ارشد را کشته است. والی ولایت شرقی کونار گفت که حمله بروز دو شنبه حضرت گل و سه مبارز دیگر را د...