رئیس بانک رزرو هند : جی اِس تی سرانجام مالیات ها و بی کفایتی ها درون ا...

وقتیکه ساختار چهار نرخی  مالیات کالا و خدمات در تمام ایالات در سراسر کشور بجز جامو وکشمیر از نیمه شب ۳۰ ماه جون نافذ  خواهدشد، رئیس بانک  رزرو هند(آر بی آی )  آقای ارجیت پاتیل این نظریه خوشبینانه را ...

هند : بازدید آینده صدراعظم ناریندرامودی از ایالات متحده تقویت بیشتر به...

هند گفته است که بازدید آینده صدراعظم ناریندرامودی از ایالات متحده تقویت بیشتر به مناسبات اقتصادی میان دوکشور خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه، گوپال باگلی گفت که یکی از  اجندا های بازدید بیشتر  پیش...

هند گفته است که برای تعقیب نمودن مسئله کل بهوشن جادو در محکمه بین المل...

هند گفته است که برای تعقیب نمودن مسئله کل بهوشن جادو در محکمه بین المللی انصاف مصمم می باشد. نطاق وزرات امور خارجه ، گوپال باگلی ضمن جواب دادن بیک سوال رسانه ها گفت که دهلی جدید اعتماد دارد که انصاف ...

 هند : مالیات فامیلی تحمیل شده توسط حکومت سعودی شامل حال خویشاوندان و ...

هند گفته است که مالیات فامیلی تحمیل شده توسط حکومت سعودی شامل حال خویشاوندان و دوستانی خواهد بود که به ملاقات با کارگران هندی در ملت خلیج می روند. سخنگوی وزارت امور خارجه، گوپال باگلی ضمن جواب دادن ب...

حکومت: همه اقدامات ضروری برای انتقال بموقع اتباع هندی از پایتخت قطر ، ...

حکومت گفته است که همه اقدامات ضروری برای انتقال دهی بموقع اتباع هندی از پایتخت قطر، دوها با در نظر داشت عید حتمی کرده خواهد شد زیرا که یک قدغن از سوی بعضی ملل شرق میانه بر کاریرهای قطر وجود دارد. وزی...

مشخص سازی ساحات کلیدی برای تقویت همکاری در بخش علوم تکنالوژی توسط هند ...

هند و روسیه ساحات کلیدی برای تقویت کردن همکاری در بخش علوم و تکنالوژی بشمول تکنالوژی های فضایی و دریایی ، آی  تی و انجنیری اقیانوس عمیق را مشخص نموده اند. ساحات مذکور در اولین نشست کمیته مشترک هند و ...