چین دیروز یک خط ریل متصل به بندرایرانی بوشهر برای شبکه ریل باقی مانده ...

چین تحت پیمان مبلغ ۷۰۰ ملیون دالر آمریکی امضاء شده دیروز یک خط ریل متصل به بندرایرانی بوشهر برای شبکه ریل باقی مانده کشور بنا خواهد کرد. قرارداد مذکور در تهران در حضور آقای عباس اخوندی وزیر حمل ونقل ...