ویشالی

مترجم: دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

بود گیا

نویسنده: دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی 

دومین عروسی

یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

شیطانک

تهیه و تقدیم کننده سیما احمدی