بیشم ساهانی

 نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی

خودی رام بوس

 مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی

“دیوداس “

یک رمانچه بنگالی زبان و ترجمه وی بزبان دری نویسنده : چندر چتوپادیای مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی...