خطاب صدراعظم آقای نریندر مودی به ملت از باروی قلعه سرخ بمناسبت هفتاد و...

مترجمین: (محمد انظر نجمی، دی دی سوامی، محمد آصف جاه) هموطنان عزیز من  در این روز خطیر استقلال ، تبریکات زیاد به همه هموطنان.  امروز جشن رکشابندن نیز است. این رسم قرنها کهنه مظهر انس و محبت بین برادر ...

ویشالی

مترجم: دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

بود گیا

نویسنده: دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی