بود گیا

نویسنده: دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی 

پنجاب

نویسنده: دی. دی. سوامی  گوینده:  محمد انظر نجمی