رکشا بندن

 گوینده و تقدیم کننده خانم سلما یوسف حسین

حب وطن

نویسنده و گوینده: انظر نجمی

عید نوروز

تهیه و تقدیم کننده : خانم سلمی یوسف حسین

جشن دیوالی

نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : انظر نجمی