جشن دیوالی

نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : انظر نجمی  

دسهره

نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : سیما احمدی  

جشن رام نوامی

نویسنده : دی.دی.سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی