عید نوروز

تهیه و تقدیم کننده : خانم سلمی یوسف حسین

جشن دیوالی

نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : انظر نجمی  

دسهره

نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : سیما احمدی