سونو نیگم

  قسمت اول تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال