استاد زبان دری در پوهنتون دهلی

  مصاحبه ای با داکتر اعلی اکبر شاه استاد زبان دری در شعبۀ فارسی/دری،پوهنتون دهلی     تقدیم کننده : آقای بهر الله صافی تهیه کننده: آقای نوید جعفری...