کودک

تقدیم کننده: سیما احمدی

سرود عشق

تهیه و تقدیم کننده سیما احمدی

مرگ قوء

تهیه و تقدیم کننده سیما احمدی

پرنده

  تهیه کننده و تقدیم کننده : سیما احمدی

پریگگ دریای

  تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال  و سما احمدی