پرنده

  تهیه کننده و تقدیم کننده : سیما احمدی

پریگگ دریای

  تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال  و سما احمدی

پنج بزغاله

  تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال و سیما احمدی