پلو هندی

تهیه  و تقدیم کننده خانم سیما احمدی

عاشوره در هند

نویسنده : دکتر مهدی باقر تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

عیدگاه

داستانهای کوتاه از منشی پریم چند مترجم: دی. دی . سوامی  تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

آواز خدا

یک داستان کوتاه ” پنج پرمیشور” از منشی پریم چند گوینده: محمد انظر نجمی مترجم: دی دی سوامی