رکشا بندن

 گوینده و تقدیم کننده خانم سلما یوسف حسین

سخنرانی سالروز آزادی صدر اعظم هند

مترجم: محمد آصف جاه تقدیم کنندگان : انظر نجمی و محمد آصف جاه آآاآ صدر اعظم هند آقای نریندر مودی بمناسبت هفتاد و دومین روز آزادی هند از قلعه سرخ، دهلی جدید، به ملت هند خطاب نمود....