شیطانک

تهیه و تقدیم کننده سیما احمدی

داروغه نمک

یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی