بازیکنان شطرنج

 یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی