نیرجا

تقدیم کننده : هما ددوال

حج اکبر

داستان کوتاه از منشی پریم چند  مترجم: دی دی سوامی  تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

تصوف در پنجاب

 نویسنده: دی دی سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی

معلم

تقدیم کننده : محمد انظر نجمی