حج اکبر(قسمت اول)

داستان کوتاه از منشی پریم چند مترجم: دی . دی. سوامی تقدیم کننده: هما ددوال

پنجاب

نویسنده: دی. دی. سوامی  گوینده:  محمد انظر نجمی  

کشتی گیری

نویسنده و تقدیم کننده: سیما احمدی