خطاب صدراعظم آقای نریندر مودی به ملت از باروی قلعه سرخ بمناسبت هفتاد و...

مترجمین: (محمد انظر نجمی، دی دی سوامی، محمد آصف جاه) هموطنان عزیز من  در این روز خطیر استقلال ، تبریکات زیاد به همه هموطنان.  امروز جشن رکشابندن نیز است. این رسم قرنها کهنه مظهر انس و محبت بین برادر ...

سخنرانی سالروز آزادی صدر اعظم هند

مترجم: محمد آصف جاه تقدیم کنندگان : انظر نجمی و محمد آصف جاه آآاآ صدر اعظم هند آقای نریندر مودی بمناسبت هفتاد و دومین روز آزادی هند از قلعه سرخ، دهلی جدید، به ملت هند خطاب نمود....