محفل قوالی

 قوال: استاد اسلم صابری و همراهان تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال