محفل قوالی

 قوال: استاد اسلم صابری و همراهان تهیه و تقدیم کننده : هما ددوال    

جشن بهار

تقدیم کننده: آقای انظر نجمی و هما ددوال گزارش رادیویی روی محل تلاقی فرهنگ های هند و ایران ” قند فارسی و طوطیان هندی” که بروز بیست و هشتم ماه سپتامبر۲۰۱۶ در دهلی جدید برگزار شد....