آواز خدا

یک داستان کوتاه ” پنج پرمیشور” از منشی پریم چند گوینده: محمد انظر نجمی مترجم: دی دی سوامی

منشی پریم چند

یکی از معروفترین  نویسندگان زبان هندی و اردو نویسنده و تقدیم کننده : محمد ابراهیم وانی

جمجمه

یک داستان کوتاۀ رابیندر نات تاگور  مترجم: داکتر سوامی گوینده: محمد انظر نجمی