دومین عروسی

یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

داروغه نمک

یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

باز کن

یکی از داستانهای سعادت حسن منتو تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی