“هندی دیوس”

  روز زبان هندی نویسنده :- داکتر سوامی تقدیم کننده :- انظر نجمی

روز معلمین

  نویسنده : داکتر دی.دی.سوامی تقدیم کننده : انظر نجمی

میجر دیان چند

 نویسنده : داکتر دی.دی.سوامی تقدیم کننده : انظر نجمی  

بیشم ساهانی

 نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی

خودی رام بوس

 مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی

“دیوداس “

یک رمانچه بنگالی زبان و ترجمه وی بزبان دری نویسنده : چندر چتوپادیای مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی   تهیه و تقدیم کنندگان :- انظر نجمی و هما ددوال گویندگان :- انظر نجمی، هما ددوال، نوید جعفری، تمیم لنگ...