جمجمه

یک داستان کوتاۀ رابیندر نات تاگور  مترجم: داکتر سوامی گوینده: محمد انظر نجمی