دومین عروسی

یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

داروغه نمک

یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

باز کن

یکی از داستانهای سعادت حسن منتو تهیه و تقدیم کننده: محمد انظر نجمی  

بازیکنان شطرنج

 یکی از داستانهای منشی پریم چند مترجم : دی دی سوامی تقدیم کننده: محمد انظر نجمی  

حج اکبر

داستان کوتاه از منشی پریم چند  مترجم: دی دی سوامی  تقدیم کننده: محمد انظر نجمی