حج اکبر(قسمت اول)

داستان کوتاه از منشی پریم چند مترجم: دی . دی. سوامی تقدیم کننده: هما ددوال

عیدگاه

داستانهای کوتاه از منشی پریم چند مترجم: دی. دی . سوامی  تقدیم کننده: محمد انظر نجمی

آواز خدا

یک داستان کوتاه ” پنج پرمیشور” از منشی پریم چند گوینده: محمد انظر نجمی مترجم: دی دی سوامی

جمجمه

یک داستان کوتاۀ رابیندر نات تاگور  مترجم: داکتر سوامی گوینده: محمد انظر نجمی