“دیوداس “

یک رمانچه بنگالی زبان و ترجمه وی بزبان دری نویسنده : چندر چتوپادیای مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی   تهیه و تقدیم کنندگان :- انظر نجمی و هما ددوال گویندگان :- انظر نجمی، هما ددوال، نوید جعفری، تمیم لنگ...