میجر دیان چند

 نویسنده : داکتر دی.دی.سوامی تقدیم کننده : انظر نجمی  

بیشم ساهانی

 نویسنده : داکتر سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی

خودی رام بوس

 مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی تقدیم کننده : محمد انظر نجمی