منشی پریم چند

یکی از معروفترین  نویسندگان زبان هندی و اردو نویسنده و تقدیم کننده : محمد ابراهیم وانی