زن

تقدیم کننده : سیما احمدی

زنان

تهیه  و تقدیم کننده خانم سیما احمدی

سفره افطاری

‘ تهیه و تقدیم کنندگان: هما ددوال و سیما احمدی