સરદાર :  સાંસ્કૃતિક  કર્મચેતના ના   પ્રતિનિધિ

શ્રીવિષ્ણુ  પંડ્યા  અને  ત્રિલોક  સંઘાણી  વચ્ચેની  વાતચીત