શાસ્ત્રીય _ વિદુષી મંજુ મહેતાનું સિતાર વાદન , રાગ – ચારુકૌંસ , તબલા સંગત- શ્રીમતી હેતલ મહેતા