BHARITYE-ARTHWYWASTHA-KO-5-KHRAB-DOLLAR-KI-ARTHWYAWASTHA-BANANE-KI-CHUNAUTI