ಪ್ರಕೃತಿ – ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ