ನಾನು ಬದುಕಿನಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದೇನು

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್