ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ