ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ...

ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ 5ನೇ ಸಭೆಯು ಸಂಪರ್ಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ದ್...