സുഭാഷിതം – കണ്ണ് വേണം

ഡോക്ടർ സാമുവേല്‍ കാട്ടുകല്ലില്‍