भारत र ताजिकिस्तान बीच भन्सार सम्बन्धी विषयहरूमा सहयोग तथा पारस्परिक सहायता माथिको सम्झौतालाई मन्त्री मण्डलको स्वीकृति

केन्द्रीय मन्त्री मण्डलले भारत र ताजिकिस्तान बीच भन्सार सम्बन्धी विषयहरूमा सहयोग एवम् पारस्पकरिक सहायतामाथि एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर एवम् अनुमोदनको लागि  मञ्जूरी दिएको छ।

यस सम्झौताले भन्सार सम्बन्धी अपराधहरूको रोकथाम एवम् अनुसन्धानको लागि प्रासंगिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउने दिशामा मद्दत गर्ने।