भारतीय साहित्यमा कृष्णको छवि चित्रण

लेखक : श्री बृजनाथ गर्ग
अनुवादक : श्री धर्मराज पौड्याल
वाचक : श्री महेन्द्रनाथ उपाध्याय