प्रेमचन्दका रचनाहरूमा सामाजिक सरोकार

लेखक: श्री राजकुमार गौतम

अनुवादक: धर्मराज पौड्याल /

वाचिका: श्रीमती रञ्जना खवास