चालू वित्त वर्षको प्रथमार्धमा प्रत्यक्ष कर संकलनमा 15.8 प्रतिशत वृद्धि

चालू वित्त वर्षको प्रथमार्धमा प्रत्यक्ष कर संकलनमा 15.8 प्रतिशत वृद्धि देख्न पाइएको छ। वित्त मन्त्रीले बताए अनुसार, सेप्टेम्बर 2017 सम्मको प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी सामयिक आंकडामा 3.86 लाख कडोर रुपियाँ संकलन भएको देख्न पाइन्छ र यो पोहोर यसै अवधीको भन्दा धेरै हो।  प्रत्यक्ष करको यो खुद संकलन  वित्त वर्ष 2017-18 को लागि प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी बजेट अनुमानको 39.4 प्रतिशत हो।

मन्त्रालयले बताए अनुसार, यस वर्षको 30 सेप्टेम्बर सम्ममा बुझाइएको अग्रिम करको रुपमा  1.77 लाख कडोर रुपियाँ प्राप्त गरिएको छ, जसबाट पोहोर यसै अवधिमा भएको संकलनमा 11.5 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित हुन्छ।