जाम माया बुलबुली

स्वरः कमला र साथीहरू/ सङ्कलनः प्रेमदेव गिरी