आउ बसौँ थकाई मारौं

स्वरः झलकमान र साथीहरू/ सङ्कलनः झलकमान