प्रेयसीका यादहरू

स्वरः नारायण गोपाल/ रचनाकारः दिव्य खालिङ्ग/सङ्गीतः दिव्य खालिङ्ग