वन्देमातरम….

स्वरः थुपदेन भुटिया 
शब्दः स्वामी स्वदेशानन्द
 संङ्गीतः मुक्ति कृष्ण