मन्दाको मन

कथाकारः श्री सरोज अन्थवाल
वाचकः श्री विष्णुबहादुर गुरुङ्ग