परराष्ट्र मन्त्रालयमा कोविड-१९ नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना  

परराष्ट्र मन्त्रालयले कोविड-१९-को समन्वयका लागि एक क्रियाशील हेल्पलाइनको स्थापना गरेको छ जसले साउथ ब्लकमा चौबिसौँ घण्टा कार्य गरिरहेको छ।

नियन्त्रण कक्षका नम्बरहरू हुन्- १८००११८७९७ (टोल फ्रि), +९१-११-२३०१२११३+ ९१-११-२३०१४१०४  र + ९१-११-२३०१७९०५, फ्याक्स नम्बर- = ९१-११-२३०१८१५८ र ईमेलः covid19@mea.gov.in.

थप जानकारीका लागि यहाँ हेर्नुहोस्: https://www.mea.gov.in/press-releases.htm? dtl/32591/MEA_Covid19_Control_Centre