هند او افغانستان تر منځ اړیکی

 وینا د پروفیسور خالق رشید