د انصاف نړیوالې محکمې د پاکستان قضائې سیستم په جدی توګه تورن کړو

د مالۍ چارو مرکزی وزیر ارون جیټلې ویلې دی چې د کلبشن جادو په قضیه کې د انصاف نړیوالې محکمې امر د پاکستان قضائې سیستم جدی تیروتنه ده. د مالۍ چارو وزیر څوک چې دا وخت د جی ایس ټې شورا په دوه ورځینې غونډه کې برخه اخیستلو په موخه په سرینګر کې دی وویل چې په هاګ کې د انصاف نړیوالې محکمې لخوا خپره شوی فیصله د هند د موقف تصدیق دی

د پاکستان په پوځې محکمه کې د جادو د مقدمې حواله په ورکولو جیټلې وویل چې هر ډوله قضائې عملیات کوم چې په خفیه ډول پټو دروازو شاته ترسره کیږی او ولس ته مخامخ نه وی، د انصاف شتون نه لری

د مالې چارو وزیر وویل چې د نړیوال قوانینو تاریخې ریکارډ کې دا فیصله د قانون غټه بریا ده