سویډین د سمارټ ښارونو په انکشاف کې ژوره لیولتیا ښودلې

سویډین د سمارټ ښارونو په انکشاف کې ژوره لیولتیا ښودلې، هغوی پائیدونکې او د چاپیریال صمیمانه ولسې ټرانسپورت ته په وده ورکولو کې خپل ماهیرین او تکنالوژې مخې ته راویستلو په موخه د یو ګډ عملې پلان وړاندیز کړۍ. هغوی په سمارټ ښارونو کې د کثافاتو سره د چلند کولو انتظام ته هم وده ورکوی. د سویدن د اروپا اتحادې او د سوداګرۍ د چارو وزیر آن لیندی پرون په نوی ډیلې کې د ښارې پرمختیا وزیر ایم وینکیا نایډو سره ولیدل او د سمارټ ښارونو په پرمختیا کې د مرستې په ډګرونو یی مفصلې تبصرې وکړې