د جولاۍ میاشتې لومړې نیټې څخه به غله ارزانه شی

د جولاۍ میاشتې لومړې نیټې څخه به غله ارزانه شی کله چې د توکو او د خدماتو لائحه، جی ایس ټې په ګرد هیواد کې عملې کیږې.په روزنیزه توګه کاریدونکې شیان له مالې څخه مستثنې ساتل شوی. د مالۍ چارو وزیر ارون جیټلې ترمشرۍ په سرینګر کې د جې ایس ټې شورا دوه ورځیینۍ جرګې په لومړی ورځ په ۱۲۱۱ شیانو جې ایس ټې شرحې ولګول شوی. پان مساله اود تنباکو په شیانو ۲۰۴ سلنه مالیه لګول شوی کله چې د ګاز داره اوبو په استحلاک کونکو مالیه فقط ۱۲سلنه ټاکل شوی چې د جولاۍ میاشتې لومړې نیټې څخه به عملې شی